PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO CẤP QUẢN LÝ (Tính đến ngày 31/12/2014)

Phân bổ tài sản theo cấp quản lý (tính đến ngày 31/12/2014)

TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC (Tính đến ngày 31/12/2014)

Tổng quan về tài sản nhà nước tính đến ngày 31/12/2014

PHÂN BỔ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRÊN 500 TRIỆU THEO LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU (Tính đến ngày 31/12/2014)

Phân bổ tài sản trên 500 triệu theo lĩnh vực hoạt động chủ yếu (Tính đến ngày 31/12/2014)
THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN CHỦ YẾU (Tính đến ngày 31/12/2014)

THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN CHỦ YẾU (Tính đến ngày 31/12/2014)

Thông tin về một số loại tài sản chủ yếu (tính đến ngày 31/12/2014)
Phiên bản di động