Đơn vị tính: số lượng: cái; diện tích: mét vuông; giá trị: tỷ đồng

Tài sản

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động quản lý nhà nước

Hoạt động sự nghiệp giáo dục

Hoạt động sự nghiệp y tế

Văn hóa thể thao

Khoa học công nghệ

Sự nghiệp khác

Nguyên giá

Tỷ trọng

Nguyên giá

Tỷ trọng

Nguyên giá

Tỷ trọng

Nguyên giá

Tỷ trọng

Nguyên giá

Tỷ trọng

Nguyên giá

Tỷ trọng

Đất

184.727,95

68,49

284.524,86

70,09

53.267,50

57,99

55.079,21

85,35

7.851,23

38,84

81.359,37

75,37

Nhà

66.568,50

24,68

114.878,11

28,30

24.135,44

26,27

6.781,87

10,51

1.829,16

9,05

17.947,77

16,63

Ô tô

9.917,97

3,68

1.728,78

0,43

2.201,92

2,397

828,19

1,28

566,87

2,80

2.424,09

2,25

Tài sản khác từ 500 triệu đồng trở lên

8.515,86

3,16

4.793,49

1,18

12.257,22

13,34

1.844,30

2,86

9.965,79

49,30

6.216,77

5,76

Tổng cộng

269.730,28

100

405925,24

100

91862,08

100

64533,57

100

20213,05

100

107948,00

100

Nguồn: CSDL quốc gia về tài sản nhà nước