HỎI: Tại sao khi nhập Tăng mới tài sản vào ngày 31/12 thì số liệu báo cáo sai?

ĐÁP: Hiện nay do chương trình đang tính hao mòn vào ngày 31/12 hàng năm nên trong form nhập liệu khi chọn ngày nhập là 31/12 thì ở phần hao mòn sẽ tự động trừ 01 năm hao mòn, trừ 01 năm giá trị hao mòn. Sau đó khi thực hiện báo cáo chương trình lại tính hao mòn cho tài sản này. Nghĩa là hao mòn bị tính 02 lần dẫn đến số liệu báo cáo sai.

Đơn vị cần chú ý tài sản tăng mới khi nhập liệu thì Nguyên giá = Giá trị còn lại; Số năm hao mòn = Số năm còn lại.