HỎI: Khi nào nhập vào tài sản và khi nào nhập vào CCDC?

ĐÁP: Theo quy định để cấu thành tài sản cần có đủ 02 điều kiện sau: nguyên giá >= 5 triệu và có thời gian sử dụng >= 1 năm thì nhập vào phần tài sản. Còn lại sẽ được nhập vào CCDC. Ngoài ra nếu không theo quy định trên thì có thể theo quy định riêng của từng Bộ, Ngành. Nhưng Bộ, Ngành cần có Công văn yêu cầu Cục QL Công sản và TTCG để được cấu hình lại trên hệ thống theo quy định về giá trị nguyên giá của tài sản.