HỎI: Tại sao khi tôi thực hiện báo cáo kiểm kê tài sản không thấy lên số liệu?

ĐÁP: Do đơn vị chưa thực hiện kiểm kê hoặc đơn vị chọn điều kiện báo cáo không phù hợp (thời điểm thực hiện kiểm kê nằm ngoài khoảng thời gian trong điều kiện báo cáo).