Xử lý một số vướng mắc khi nhập dữ liệu

Xử lý một số vướng mắc khi nhập dữ liệu vào chương trình đăng ký tài sản
Xem và In báo cáo

Xem và In báo cáo

Các báo cáo trong chương trình được chia làm 3 nhóm: Báo cáo chi tiết, Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tra cứu
Xem/ Sửa/ Xoá tài sản

Xem/ Sửa/ Xoá tài sản

Nguyên tắc Sửa/Xoá tài sản: Chỉ User nào tạo ra tài sản thì User đó mới có quyền Sửa/Xoá tài sản Tài sản chỉ được Sửa/Xoá khi ở trạng thái Chờ duyệt và Từ chối Tài sản ở trạng thái Đã duyệt thì chỉ được Xem chứ không Sửa/Xoá được

Nhập số dư ban đầu tài sản

Lựa chọn chức năng

Nhập tăng giảm tài sản hàng năm

Đây là nhóm chức năng quan trọng nhất trong chương trình, cho phép nhập đăng ký mới cho các loại tài sản nhà nước phát sinh sau thời điểm 31/12/2008 của đơn vị
    Trước         Sau    
Phiên bản di động