Nhập tăng giảm tài sản hàng năm

Đây là nhóm chức năng quan trọng nhất trong chương trình, cho phép nhập đăng ký mới cho các loại tài sản nhà nước phát sinh sau thời điểm 31/12/2008 của đơn vị

Chức năng “Tăng giảm hàng năm” bao gồm 9 chức năng nhỏ:

Thứ nhất: Tăng mới Trụ sở làm việc:

- Nhập ĐKTS là Đất phát sinh mới từ 01/01/2009 trong các trường hợp : được giao mới, được tiếp nhận, được chuyển nhượng hoặc thuê của nhà nước

- Nhập tài sản là Nhà phát sinh mới từ 01/01/2009 trong các trường hợp: Tự xây mới, tiếp nhận từ điều chuyển, mua sắm

Lưu ý: Trường hợp nhận điều chuyển từ đơn vị khác về

Ví dụ: Đơn vị A điều chuyển cho đơn vị B

- Nếu đơn vị A đã thực hiện việc điều chuyển TS trong chương trình thì đơn vị B chỉ kiểm tra lại thông tin và Duyệt đăng ký chứ không phải nhập mới

- Nếu đơn vị A chưa thực hiện việc điều chuyển trong chương trình thì đơn vị B phải nhập đăng ký tăng mới

Thứ hai: Tăng mới Nhà: Sử dụng để nhập đăng ký cho ngôi nhà phát sinh mới (tiếp nhận, xây dựng mới) sau 31/12/2008 của đơn vị đã có hồ sơ đăng ký đất trong chương trình.

Thứ ba: Tăng mới ô tô: Sử dụng khi mua mới, tiếp nhận ô tô. Trường hợp tiếp nhận ô tô: Nguyên giá = Giá trị được đánh giá lại khi tiếp nhận; Ngày tăng: là ngày ký biên bản bàn giao ô tô.

Thứ tư: Tăng mới Tài sản khác: Sử dụng khi mua mới, tiếp nhận tài sản khác có nguyên giá trên 500 triệu đồng

(Trường hợp tiếp nhận ô tô và tài sản khác: Nguyên giá = Giá trị được đánh giá lại khi tiếp nhận; Ngày tăng: là ngày ký biên bản bàn giao ô tô)

Thứ năm: Tăng nguyên giá: Sử dụng trong các trường hợp: thay đổi giá đất; mở rộng diện tích; đánh giá lại nguyên giá; nâng cấp, mở rộng diện tích; sửa chữa lớn

Thứ sáu: Giảm nguyên giá: Sử dụng trong các trường hợp: thay đổi giá đất; thu hẹp diện tích; đánh giá lại nguyên giá; tháo dỡ 1 phần.

Thứ bảy: Thay đổi hiện trạng sử dụng: Sử dụng khi thay đổi diện tích sử dụng cho từng mục đích (đất + nhà); loại xe, biển kiểm soát, chỗ chỗ ngồi, tải trọng (ô tô); …..

Thứ tám: Giảm số lượng: Cho phép người dùng nhập các thông tin biến động liên quan đến việc giảm số lượng của các tài sản nhà nước, ví dụ: chuyển nhượng đất, điều chuyển, thay lý ô tô, bán, phá dỡ,…

Thứ chín: Tăng giảm hàng năm: Cho phép Xem/Sửa/Xoá tài sản đã nhập ở trạng thái Chờ duyệt và Từ chối

Phiên bản di động