Nhập số dư ban đầu để tiến hành nhập dữ liệu ban đầu cho các tài sản nhà nước có trước thời điểm 31/12/2008 của đơn vị. Chức năng này bao gồm 3 chức năng nhỏ:

- Nhập số dư ban đầu cho Trụ sở làm việc (Đất + Nhà)

- Nhập số dư ban đầu cho Ô tô

- Nhập số dư ban đầu cho Tài sản khác có nguyên giá trên 500triệu đồng/1 tài sản