- Hỏi: Đối với việc tăng nguyên giá tài sản do nâng cấp, sửa chữa hàng năm của đơn vị thì chỉ biến động về tăng nguyên giá còn phần diện tích sàn không tăng. Như vậy trong chương trình bắt buộc người nhập phải nhập phần diện tích sàn tăng thêm. Trong thực tế thì phần diện tích không có biến động, Do đó không thể đăng ký dược trong chương trình.

Xin cho ý kiến về vấn đề này./.

- Trả lời:

Biến động tăng nguyên giá tài sản được sử dụng khi:

+ Đối với tài sản là Đất: Thay đổi giá đất (tăng giá) + Mở rộng diện tích

+ Đối với tài sản là Nhà: Đánh giá lại nguyên giá (đánh giá tăng) + Cải tạo, mở rộng diện tích

+ Đối với tài sản là Ô tô & Tài sản khác >500tr: Đánh giá lại nguyên giá (đánh giá tăng) + Sửa chữa lớn

Khi chọn loại biến động: Thay đổi giá đất, đánh giá lại nguyên giá: Chương trình chỉ bắt nhập giá trị tăng, không bắt nhập phần diện tích sàn

Khi chọn loại biến động: Cải tạo, mở rộng diện tích: Chương trình bắt nhập Giá trị tăng thêm + Diện tích sàn tăng thêm

Do vậy, đối với từng loại biến động cần chọn lý do cho phù hợp.