Bộ Tài chính lưu ý việc lập dự toán chi từ nguồn xử lý tài sản công
Bộ Tài chính lưu ý việc lập dự toán chi từ nguồn xử lý tài sản công. Ảnh TL

Bộ Tài chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương trong việc lập dự toán chi từ nguồn thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) từ xử lý tài sản công (trừ thu ngân sách từ sắp xếp lại, xử lý nhà đất); dự toán chi thực hiện nhiệm vụ bán, thanh lý tài sản công từ NSNN (nếu có), cùng với việc lập tổng hợp báo cáo dự toán các khoản thu này; cơ quan, đơn vị được giao quản lý thực hiện tổng hợp báo cáo dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên các nhiệm vụ theo phê duyệt của cấp thẩm quyền từ các nguồn thu này theo quy định, chi tiết theo lĩnh vực.

Các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước và thu chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp hiện do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (nếu có) cũng thực hiện theo quy định như trên.

Trường hợp dự toán chi lớn hơn số thu được từ việc xử lý tài sản công, cơ quan, đơn vị được giao quản lý tổng hợp, báo cáo dự toán chi năm 2022 phần còn thiếu từ NSNN, chi tiết số thu, nhu cầu chi cho từng nhiệm vụ theo quy định./.