Tại công văn này, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh theo thẩm quyền đối với các quy hoạch, kế hoạch có sử dụng đất để bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Lạng Sơn: Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030
Lạng Sơn công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030. Ảnh TL

Bên cạnh đó, công văn cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên ngoài thực địa theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực có sử dụng đất bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Cũng theo báo cáo từ UBND tỉnh Lạng Sơn, hiện tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 của 11 huyện, thành phố./.