Tiếp tục hiện đại hoá công tác quản lý tài sản công

Để hoàn thiện và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về tài sản công đảm bảo chính xác, cũng như thực hiện cập nhật đầy đủ số lượng về tài sản, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Hiện đại hóa quản lý tài sản công góp phần cập nhật đầy đủ tài sản Nhà nước.
Hiện đại hóa quản lý tài sản công góp phần cập nhật đầy đủ tài sản Nhà nước.

Đã tổng hợp tài sản công của 555.808 đơn vị

Tại hội nghị “Triển khai quy định về quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch và công tác quản lý tài sản công”, do Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 11 và 12/7, tại tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, thực hiện Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng, quản lý, vận hành 3 phần mềm để hình thành Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công bao gồm: Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước (TSNN) 4.0, hiện nay đã nâng cấp thành Phần mềm Quản lý tài sản công; Phần mềm Quản lý tài sản công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được xây dựng và triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2014; Phần mềm Quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ được xây dựng và triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2015.

Tiếp tục thực hiện Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự án “Nâng cấp CSDL quốc gia về tài sản công”. Để triển khai, Bộ Tài chính đã có Công văn số 480/BTC-QLCS ngày 13/1/2022 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai chính thức Hệ thống CSDL quốc gia về tài sản công từ ngày 15/1/2022, gồm: Phần mềm Quản lý tài sản công được xây dựng trên cơ sở nâng cấp Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước 4.0, để cập nhật thông tin của các loại tài sản là đất, nhà, xe ô tô, tài sản cố định có nguyên giá từ 10 triệu đồng/1 đơn vị tài sản; tài sản xác lập sở hữu toàn dân; tài sản ban quản lý dự án; kho CSDL quốc gia về tài sản công để tổng hợp số lượng, giá trị, cơ cấu phân bổ của toàn bộ tài sản công của quốc gia như CSDL về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; CSDL về tài sản kết cấu hạ tầng; CSDL về tài sản công tại doanh nghiệp; CSDL về tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; CSDL về đất đai; CSDL về tài nguyên.

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, tính đến 31/5/2022, CSDL quốc gia về tài sản công đã cập nhật thông tin đối với 6 loại tài sản gồm: đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản cố định khác; công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, tổng nguyên giá tài sản công đã cập nhật tại CSDL là 6.214.097,89 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại của tài sản công đã cập nhật tại CSDL là 4.851.940,48 tỷ đồng.

Cho đến nay CSDL quốc gia về tài sản công đã tổng hợp được thông tin về tài sản công của 555.808 đơn vị, chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chưa bao gồm tài sản tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài sản công

Chia sẻ về những giải pháp triển khai trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách liên quan đến tính hao mòn, khấu hao đối với tài sản cũng như các quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin trong CSDL về tài sản công; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện báo cáo kê khai, nhập, duyệt, chuẩn hóa, khai thác dữ liệu; quy định việc sử dụng thông tin số, báo cáo số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành về tài sản công.

Trong đó, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong CSDL về tài sản công đảm bảo chính xác cũng như thực hiện cập nhật đầy đủ số lượng về tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công theo hướng nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ thuộc hệ thống CSDL quốc gia về tài sản công như Phần mềm công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, phần mềm tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cũng như từng bước hoàn thiện hệ thống kho CSDL quốc gia về tài sản công để quản lý cả các tài sản khác theo quy định; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đội ngũ cán bộ làm công tác nhập dữ liệu, quản trị phần mềm.

Nguồn nhân lực phục vụ công tác nhập dữ liệu, quản trị phần mềm được bổ sung, đào tạo nhằm chủ động đáp ứng được công việc; chỉ đạo, hướng dẫn việc báo cáo kê khai để nhập, duyệt chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm; thực hiện việc phân cấp mạnh hơn trong việc nhập dữ liệu và khai thác dữ liệu trong phần mềm; tăng cường vai trò của cơ quan quản lý cấp huyện đối với nhập dữ liệu vào phần mềm.

Thực hiện cập nhật đầy đủ số lượng tài sản

Bên cạnh những kết quả trên, ông Thịnh cũng cho hay, vẫn còn những hạn chế, như: CSDL quốc gia về tài sản công vẫn chưa bao quát hết các loại tài sản công, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, do đó hạn chế trong việc cung cấp số liệu để nghiên cứu, đánh giá, xây dựng chính sách về quản lý tài sản công. Đặc biệt đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức đơn vị theo quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, ngoài 4 loại tài sản lớn là đất, nhà, xe ô tô và tài sản cố định khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên còn có các loại tài sản cố định khác có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên, tài sản xác lập sở hữu toàn dân cũng phải cập nhật vào phần mềm.

Tuy nhiên, theo số liệu đã nhập vào phần mềm hiện nay còn chưa đầy đủ, một số dữ liệu cập nhật còn chưa chuẩn xác; CSDL tài sản công chuyên ngành chưa kết nối với CSDL quốc gia về TSNN; nhất là chưa kết nối được với CSDL về đất đai, tài sản hạ tầng, TSNN tại doanh nghiệp, tài sản dự trữ nhà nước… Thông tin trong CSDL có lúc chưa đảm bảo tính kịp thời theo quy định của Nhà nước; tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu.

“Nguyên nhân của những hạn chế trên là theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 thì tài sản công có phạm vi rộng, giá trị lớn; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi, quản lý, hạch toán và kê khai đăng ký biến động về tài sản công vào CSDL; hệ thống bộ máy tổ chức và cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công còn mỏng, kiêm nhiệm dẫn đến chưa triển khai đầy đủ công tác quản lý; có sự thay đổi cán bộ quản trị phần mềm làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng số liệu cập nhật trong CSDL”- ông Tân Thịnh cho biết.

D.V

Tin cùng chuyên mục

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá đổ về Việt Nam trong một năm

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá đổ về Việt Nam trong một năm

Tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”, trong khuôn khổ triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền.
Luật Thủ đô cần đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật

Luật Thủ đô cần đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh nguyên tắc bản chất của Luật Thủ đô là đạo luật về phân quyền. Do đó, các quy định trong dự thảo luật cần được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô. Song song với việc phân quyền thì trong luật cần thiết kế các quy định về điều kiện, biện pháp bảo đảm thực hiện và cơ chế kiểm soát quyền lực.
TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình của UBND thành phố về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.
Điều tiết giá cả thị trường hợp lý đảm bảo cung cầu để kiểm soát lạm phát

Điều tiết giá cả thị trường hợp lý đảm bảo cung cầu để kiểm soát lạm phát

Sau khi tăng 0,88% trong tháng 8, những lo ngại dồn vào tháng 9 khi dự đoán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể tiếp tục đà tăng, khi vào năm học mới, mua sắm đồ dùng học tập trong các gia đình tăng, giá lương thực, thực phẩm tăng nhẹ sau thời điểm tăng lương, giá xăng được dự đoán có xu hướng tăng thời điểm cuối năm…
Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước

Hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I với chủ đề: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã tới dự và phát biểu tại hội thảo.

Tin khác

Yêu cầu rà soát toàn bộ các chung cư mini và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Yêu cầu rà soát toàn bộ các chung cư mini và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải khẩn trương rà soát toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (thường gọi là chung cư mini) để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở và có lối thoát nạn riêng.
Biển số "siêu đẹp" 30K - 555.55 chốt giá hơn 14 tỷ đồng

Biển số "siêu đẹp" 30K - 555.55 chốt giá hơn 14 tỷ đồng

Phiên đấu giá 11 biển số ô tô diễn ra vào ngày 15/9. Từ 10 giờ 15 phút - 11 giờ 15 phút, biển số 30K - 555.55 (Hà Nội) được đưa ra đấu giá. Chỉ sau gần 8 phút mở phiên đấu giá, biển số "siêu đẹp" này được trả ở mức hơn 14 tỉ đồng.
Vùng Đông Nam Bộ: "Cấp thiết" đưa ngành logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn

Vùng Đông Nam Bộ: "Cấp thiết" đưa ngành logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn

Hiện nay, vùng Đông Nam Bộ có gần 15.000 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics, chiếm gần 50% tổng số doanh nghiệp logistics cả nước. Tuy nhiên, vùng Đông Nam Bộ còn bộc lộ nhiều điểm nghẽn trong quá trình phát triển của ngành logistics, chưa đáp ứng tiềm năng, kỳ vọng.
Tổng mức bán lẻ tăng mạnh - thị trường nội địa sẽ là cứu cánh cho doanh nghiệp

Tổng mức bán lẻ tăng mạnh - thị trường nội địa sẽ là cứu cánh cho doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.043,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 19,2%). Kết quả trên cho thấy, thị trường nội địa đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tiêu thụ hàng Việt, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu còn nhiều khó khăn, thiếu hụt đơn hàng.
Tỷ giá liên tục tăng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Tỷ giá liên tục tăng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Trước diễn biến tỷ giá những ngày gần đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, tỷ giá diễn biến linh hoạt theo cả 2 chiều, phù hợp với điều kiện thị trường và nền tảng kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hấp thu cú sốc bên ngoài...
Bất động sản đứng vị trí thứ 2 trong các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất

Bất động sản đứng vị trí thứ 2 trong các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất

Thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, 8 tháng của năm 2023, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt gần 18,15 tỷ USD (tăng 8,2% so với cùng kỳ). Trong đó, lĩnh vực bất động sản thu hút hơn 1,76 tỷ USD, đứng vị trí thứ 2 trong các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất
Gần 6,67 triệu bộ hồ sơ được thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Gần 6,67 triệu bộ hồ sơ được thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), từ khi triển khai đến 15/8/2023, đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.
Thúc đẩy chuyển đổi số - Tạo tiền đề cho cách mạng dữ liệu thống kê

Thúc đẩy chuyển đổi số - Tạo tiền đề cho cách mạng dữ liệu thống kê

Để có cơ sở pháp lý thực hiện giải pháp tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê trên cả nước, Tổng cục Thống kê đang trình Chính phủ phê duyệt Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia. Đề án sau khi được phê duyệt, sẽ tạo điều kiện cho cách mạng dữ liệu thống kê và tạo đột phá cho kinh tế - xã hội.
Thông tư số 59/2023/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Thông tư số 59/2023/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Theo đó, từ ngày 16/10/2023, một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế được điều chỉnh tăng.
8 tháng, chi gần 1,2 nghìn tỷ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn

8 tháng, chi gần 1,2 nghìn tỷ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Theo Bộ Tài chính, trong 8 tháng qua, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng bổ sung cho các địa phương gần 1,2 nghìn tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Xem thêm
Phiên bản di động