Hiện đại hóa quản lý tài sản công góp phần cập nhật đầy đủ tài sản Nhà nước.
Hiện đại hóa quản lý tài sản công góp phần cập nhật đầy đủ tài sản Nhà nước.

Đã tổng hợp tài sản công của 555.808 đơn vị

Tại hội nghị “Triển khai quy định về quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch và công tác quản lý tài sản công”, do Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 11 và 12/7, tại tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, thực hiện Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng, quản lý, vận hành 3 phần mềm để hình thành Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công bao gồm: Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước (TSNN) 4.0, hiện nay đã nâng cấp thành Phần mềm Quản lý tài sản công; Phần mềm Quản lý tài sản công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được xây dựng và triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2014; Phần mềm Quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ được xây dựng và triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2015.

Tiếp tục thực hiện Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự án “Nâng cấp CSDL quốc gia về tài sản công”. Để triển khai, Bộ Tài chính đã có Công văn số 480/BTC-QLCS ngày 13/1/2022 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai chính thức Hệ thống CSDL quốc gia về tài sản công từ ngày 15/1/2022, gồm: Phần mềm Quản lý tài sản công được xây dựng trên cơ sở nâng cấp Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước 4.0, để cập nhật thông tin của các loại tài sản là đất, nhà, xe ô tô, tài sản cố định có nguyên giá từ 10 triệu đồng/1 đơn vị tài sản; tài sản xác lập sở hữu toàn dân; tài sản ban quản lý dự án; kho CSDL quốc gia về tài sản công để tổng hợp số lượng, giá trị, cơ cấu phân bổ của toàn bộ tài sản công của quốc gia như CSDL về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; CSDL về tài sản kết cấu hạ tầng; CSDL về tài sản công tại doanh nghiệp; CSDL về tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; CSDL về đất đai; CSDL về tài nguyên.

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, tính đến 31/5/2022, CSDL quốc gia về tài sản công đã cập nhật thông tin đối với 6 loại tài sản gồm: đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản cố định khác; công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, tổng nguyên giá tài sản công đã cập nhật tại CSDL là 6.214.097,89 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại của tài sản công đã cập nhật tại CSDL là 4.851.940,48 tỷ đồng.

Cho đến nay CSDL quốc gia về tài sản công đã tổng hợp được thông tin về tài sản công của 555.808 đơn vị, chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chưa bao gồm tài sản tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài sản công

Chia sẻ về những giải pháp triển khai trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách liên quan đến tính hao mòn, khấu hao đối với tài sản cũng như các quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin trong CSDL về tài sản công; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện báo cáo kê khai, nhập, duyệt, chuẩn hóa, khai thác dữ liệu; quy định việc sử dụng thông tin số, báo cáo số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành về tài sản công.

Trong đó, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong CSDL về tài sản công đảm bảo chính xác cũng như thực hiện cập nhật đầy đủ số lượng về tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công theo hướng nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ thuộc hệ thống CSDL quốc gia về tài sản công như Phần mềm công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, phần mềm tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cũng như từng bước hoàn thiện hệ thống kho CSDL quốc gia về tài sản công để quản lý cả các tài sản khác theo quy định; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đội ngũ cán bộ làm công tác nhập dữ liệu, quản trị phần mềm.

Nguồn nhân lực phục vụ công tác nhập dữ liệu, quản trị phần mềm được bổ sung, đào tạo nhằm chủ động đáp ứng được công việc; chỉ đạo, hướng dẫn việc báo cáo kê khai để nhập, duyệt chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm; thực hiện việc phân cấp mạnh hơn trong việc nhập dữ liệu và khai thác dữ liệu trong phần mềm; tăng cường vai trò của cơ quan quản lý cấp huyện đối với nhập dữ liệu vào phần mềm.

Thực hiện cập nhật đầy đủ số lượng tài sản

Bên cạnh những kết quả trên, ông Thịnh cũng cho hay, vẫn còn những hạn chế, như: CSDL quốc gia về tài sản công vẫn chưa bao quát hết các loại tài sản công, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, do đó hạn chế trong việc cung cấp số liệu để nghiên cứu, đánh giá, xây dựng chính sách về quản lý tài sản công. Đặc biệt đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức đơn vị theo quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, ngoài 4 loại tài sản lớn là đất, nhà, xe ô tô và tài sản cố định khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên còn có các loại tài sản cố định khác có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên, tài sản xác lập sở hữu toàn dân cũng phải cập nhật vào phần mềm.

Tuy nhiên, theo số liệu đã nhập vào phần mềm hiện nay còn chưa đầy đủ, một số dữ liệu cập nhật còn chưa chuẩn xác; CSDL tài sản công chuyên ngành chưa kết nối với CSDL quốc gia về TSNN; nhất là chưa kết nối được với CSDL về đất đai, tài sản hạ tầng, TSNN tại doanh nghiệp, tài sản dự trữ nhà nước… Thông tin trong CSDL có lúc chưa đảm bảo tính kịp thời theo quy định của Nhà nước; tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu.

“Nguyên nhân của những hạn chế trên là theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 thì tài sản công có phạm vi rộng, giá trị lớn; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi, quản lý, hạch toán và kê khai đăng ký biến động về tài sản công vào CSDL; hệ thống bộ máy tổ chức và cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công còn mỏng, kiêm nhiệm dẫn đến chưa triển khai đầy đủ công tác quản lý; có sự thay đổi cán bộ quản trị phần mềm làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng số liệu cập nhật trong CSDL”- ông Tân Thịnh cho biết.