Cử tri tỉnh Bình Phước cho rằng, đến nay chưa có quy định việc quản lý, sử dụng, khai thác đối với loại tài sản kết cấu hạ tầng là công viên. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng, khai thác đối với loại tài sản kết cấu hạ tầng là công viên.

Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng là công viên
Bộ Tài chính trả lời cử tri về việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng là công viên. Ảnh TL

Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 2 Điều 4, Chương IV Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định về các loại tài sản kết cấu hạ tầng, những nguyên tắc cơ bản trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; đồng thời giao: “Chính phủ quy định chi tiết về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng” tại khoản 3 Điều 13 Luật này.

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đến nay Chính phủ đã ban hành 6 nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và giao thông: hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, đường sắt quốc gia, đường bộ.

Đối với các loại tài sản kết cấu hạ tầng mang tính chuyên ngành quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó có tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa) thì các bộ, ngành chức năng có trách nhiệm dự thảo quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (Nghị định) báo cáo Chính phủ ban hành.

Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 32/CT-TTg quy định: “Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các loại tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ để báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế về chế độ quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cho phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công”.

Bộ Tài chính đã có các công văn gửi 9 bộ quản lý chuyên ngành (trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về rà soát, hoàn thiện chính sách về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý.

Như vậy, việc xây dựng chính sách quy định chi tiết về quản lý, sử dụng và khai thác đối với loại tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa (trong đó có tài sản là công viên) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg. Do đó, trong quá trình thực hiện trường hợp còn vướng mắc, UBND tỉnh Bình Phước lấy ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề này để đảm bảo việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa (trong đó có tài sản là công viên) phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành và pháp luật có liên quan.