Kiên Giang: Quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (XB 4/7)
Ảnh: Minh họa

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản; các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh gồm 29 khu vực.

Tiêu chí khoanh định: Khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đáp ứng tiêu chí là khu vực hoạt động khoáng sản đã được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2021 và thay thế Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh Kiên Giang./.