Quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm đã có chuyển biến rõ rệt

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhận thức và thực tiễn thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các bộ, ngành, địa phương đã có chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đã tạo ra phân cấp, phân quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngoài việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết, quyết định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm quản lý tài sản công (TSC).

Nhận thức về quản lý, sử dụng tài sản công đã được nâng lên rõ rệt
Ảnh TL minh họa

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các dự thảo nghị định (quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; sửa đổi, bổ sung nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng TSC...); đồng thời, thực hiện nghiên cứu, xây dựng các dự thảo nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng đối với TSC.

Như vậy, cho đến nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 19 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 quyết định, ban hành theo thẩm quyền 15 thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng TSC. Khung pháp lý cho công tác quản lý, sử dụng TSC đến nay cơ bản đã điều chỉnh đầy đủ chế độ quản lý từ khi hình thành đến sử dụng, khai thác và xử lý tài sản.

Về tổ chức quản lý, sử dụng TSC, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện xử lý, sắp xếp nhà, đất của các bộ, ngành, tổng công ty và tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Đồng thời, Bộ Tài chính đã tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo thẩm quyền đối với một số bộ, ngành: Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam… và một số địa phương như Bến Tre, Phú Yên…

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng TSC và đồng bộ để thực hiện, pháp luật về quản lý, sử dụng TSC đã xác lập rõ đối tượng được giao quản lý, sử dụng đối với mỗi loại TSC gắn liền với quyền và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng. Đồng thời, Bộ Tài chính đã xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC đồng bộ gắn với trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn định mức trong toàn bộ quá trình quản lý TSC, nâng cao tính công khai trong quản lý, sử dụng TSC; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để từng bước nắm chắc, đầy đủ hiện trạng tình hình biến động của TSC.

Đồng thời, với khung pháp luật về quản lý, sử dụng TSC ngày càng hoàn thiện đã tạo ra cơ chế phân công, phân cấp quản lý, sử dụng TSC phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội, tính chất quản lý, sử dụng TSC, năng lực quản lý của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Quy định về phân cấp quản lý TSC được thực hiện xuyên suốt từ khi có Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đến nay, theo nguyên tắc tài sản do cấp nào quản lý thì cấp đó quyết định việc đầu tư, mua sắm, sử dụng, khai thác, xử lý. Việc phân định thẩm quyền quyết định cụ thể trong nội bộ bộ, ngành, địa phương do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HDDND và UBND cấp tỉnh quyết định. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quyết định các nội dung liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương.

Tăng cường việc quản lý, sử dụng tài sản công

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm, nhưng theo đánh giá tổng quát từ Bộ Tài chính, công tác quản lý TSC vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là, hệ thống pháp luật điều chỉnh về quản lý, sử dụng TSC, đặc biệt là các TSC chuyên ngành còn chưa được ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Cơ chế phân cấp quản lý TSC còn bất cập, dồn nhiều lên cơ quan cấp trên. Việc sắp xếp lại nhà, đất, xe ô tô còn chậm ở cả khâu phê duyệt và tổ chức thực hiện, vi phạm trong quản lý, mua sắm, xử lý TSC vẫn còn diễn ra. Việc chấp hành chế độ báo cáo, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu còn chưa nghiêm.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế còn tồn tại, trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (thay thế Nghị định số 129/2017/NĐ-CP); nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Nghị định 04/2019/NĐ-CP); nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng TSC.

Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý; quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; các nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác đối với nhóm tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, đường sắt quốc gia, đường bộ…).

Ngoài ra, Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP theo tinh thần Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ.

Bộ Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công, kê khai, đăng nhập và chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Đặc biệt, Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng TSC; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý TSC tại Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý TSC./.

An Nhi

Tin cùng chuyên mục

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5174/CTLAN-TTKT2 ngày 19/12/2023 của Cục Thuế Long An về việc vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong quá trình thanh tra chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty CP nhựa Stroman, ngày 22/3/2024, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Giải đáp vướng mắc về xuất khẩu tinh dầu quế

Giải đáp vướng mắc về xuất khẩu tinh dầu quế

Thời gian qua, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam về vướng mắc khi xuất khẩu tinh dầu chiết xuất từ gia vị (tinh dầu quế) phải áp dụng quy định về kinh doanh dược liệu, dẫn tới phát sinh chi phí, thủ tục trong quá trình sản xuất kinh doanh. Liên quan tới nội dung này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

Trả lời Công văn số 01.01/CV_IGL ngày 24/1/2024 của Công ty TNHH I-Glocal (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn cho DN chế xuất, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:
Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Bộ Tài chính đã làm rõ lí do vì sao không điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số loại phân bón…
Giải đáp vướng mắc kê khai hóa đơn đầu vào

Giải đáp vướng mắc kê khai hóa đơn đầu vào

Trả lời Công văn số 02/2023/KK-CV ngày 28/12/2023 của Công ty CP Toàn Lực vướng mắc về kê khai hóa đơn đầu vào trên bảng kê 01-1/HT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Tin khác

Hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế, nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng làm thủ tục giải thể.
Chính sách thuế đối với bảo hiểm nhân thọ

Chính sách thuế đối với bảo hiểm nhân thọ

Trả lời Công văn số 2812/ĐLBHHG ngày 28/12/2023 của Công ty TNHH đại lý bảo hiểm Hoàng Gia vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) đối với bảo hiểm nhân thọ, ngày 23/2/2024 Cục Thuế TP .Hà Nội có ý kiến như sau:
Hướng dẫn áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Hướng dẫn áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 02/CV-DNST-TCT ngày 18/12/2023 của Công ty CP đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà về việc áp dụng đơn giá thuê đất tăng 15% theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ và Thông tư số 333/2016/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Trả lời Công văn số 3637/CTHNA-TTHT ngày 8/12/2023 của Cục Thuế Hà Nam về việc kê khai khấu trừ thuế TNCN và thuế nhà thầu đối với Công ty TNHH Kobelco Copper Alloy Việt Nam, ngày 11/3 2024 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hàng hóa nhập khẩu nào phải tái xuất mới được hoàn thuế?

Hàng hóa nhập khẩu nào phải tái xuất mới được hoàn thuế?

Khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP cho thấy có 5 trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu.
Kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH Ken Logistics thực hiện việc kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu.
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế với hàng tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế với hàng tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH Seojin Auto thực hiện chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.
Chính sách xuất trả phế liệu cho doanh nghiệp gia công

Chính sách xuất trả phế liệu cho doanh nghiệp gia công

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Hải quan Shinhan Việt Nam liên quan đến chính sách đối với mặt hàng phế liệu xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có trả lời và hướng dẫn cụ thể.
Giải đáp cho cá nhân phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

Giải đáp cho cá nhân phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

Những trường hợp nào phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2023 với cơ quan thuế? Thời gian, địa điểm cá nhân thực hiện quyết toán thuế phải nộp hồ sơ là thời gian nào? Hồ sơ giấy tờ các cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân là những giấy tờ gì? Ông Nguyễn Bá Long - Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, đã có những giải đáp cụ thể xung quanh vấn đề này.
Thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn về quy định về thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất chuyển mục đích sử dụng đối với hàng hóa là nông sản.
Xem thêm
Phiên bản di động