Quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo từ Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công một cách chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Báo cáo từ Cục Quản lý công sản, - Bộ Tài chính cho biết, công tác quản lý, sử dụng tài sản công từ khi có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thời gian qua đã được các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Nhận thức và thực tiễn thực hiện có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã xác lập rõ đối tượng được giao quản lý, sử dụng đối với mỗi loại tài sản công gắn với quyền và nghĩa vụ của tập thể và cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản công. Cùng với đó, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đồng bộ gắn với trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn định mức trong toàn bộ quá trình quản lý tài sản công; nâng cao tính công khai trong quản lý, sử dụng tài sản công; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để từng bước nắm chắc, nắm đầy đủ hiện trạng và tình hình biến động của tài sản công…

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công
Quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh minh họa

Quản lý, sử dụng tài sản công đã tạo ra cơ chế phân công, phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp trình độ phát triển kinh tế - xã hội, tính chất quản lý, sử dụng tài sản công, năng lực quản lý của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Quy định về phân cấp quản lý tài sản công được thực hiện xuyên suốt từ khi có Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đến nay theo nguyên tắc tài sản do cấp nào quản lý thì cấp đó quyết định việc đầu tư, mua sắm, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp đã tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách. Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về việc giảm tiền thuê đất năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện xử lý, sắp xếp nhà, đất của các Bộ, ngành, tổng công ty và tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 133 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Theo đó, lũy kế đến ngày 20/6/2023, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.831 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Về quản lý tài chính đối với đất đai, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chuyên đề tài chính đất đai và các nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã kịp thời hướng dẫn xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh liên quan đến chính sách tài chính đất đai, cụ thể như: Ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; miễn, giảm tiền thuê đất; xác định nghĩa vụ tài chính đất đai về tiền sử dụng đất; khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp..., qua đó góp phần tháo gỡ vướng mắc cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ Tài chính sẽ cùng với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để trình Lãnh đạo Chính phủ ký ban hành các đề án: Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (thay thế Nghị định số 129/2017/NĐ-CP); Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP)...

Đồng thời, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án như: Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân...

Song song với đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách làm cơ sở hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng và khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng và tăng cường quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng sẽ thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công tại Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công./.

V.H

Tin cùng chuyên mục

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5174/CTLAN-TTKT2 ngày 19/12/2023 của Cục Thuế Long An về việc vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong quá trình thanh tra chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty CP nhựa Stroman, ngày 22/3/2024, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Giải đáp vướng mắc về xuất khẩu tinh dầu quế

Giải đáp vướng mắc về xuất khẩu tinh dầu quế

Thời gian qua, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam về vướng mắc khi xuất khẩu tinh dầu chiết xuất từ gia vị (tinh dầu quế) phải áp dụng quy định về kinh doanh dược liệu, dẫn tới phát sinh chi phí, thủ tục trong quá trình sản xuất kinh doanh. Liên quan tới nội dung này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

Trả lời Công văn số 01.01/CV_IGL ngày 24/1/2024 của Công ty TNHH I-Glocal (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn cho DN chế xuất, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:
Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Bộ Tài chính đã làm rõ lí do vì sao không điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số loại phân bón…
Giải đáp vướng mắc kê khai hóa đơn đầu vào

Giải đáp vướng mắc kê khai hóa đơn đầu vào

Trả lời Công văn số 02/2023/KK-CV ngày 28/12/2023 của Công ty CP Toàn Lực vướng mắc về kê khai hóa đơn đầu vào trên bảng kê 01-1/HT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Tin khác

Hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế, nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng làm thủ tục giải thể.
Chính sách thuế đối với bảo hiểm nhân thọ

Chính sách thuế đối với bảo hiểm nhân thọ

Trả lời Công văn số 2812/ĐLBHHG ngày 28/12/2023 của Công ty TNHH đại lý bảo hiểm Hoàng Gia vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) đối với bảo hiểm nhân thọ, ngày 23/2/2024 Cục Thuế TP .Hà Nội có ý kiến như sau:
Hướng dẫn áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Hướng dẫn áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 02/CV-DNST-TCT ngày 18/12/2023 của Công ty CP đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà về việc áp dụng đơn giá thuê đất tăng 15% theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ và Thông tư số 333/2016/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Trả lời Công văn số 3637/CTHNA-TTHT ngày 8/12/2023 của Cục Thuế Hà Nam về việc kê khai khấu trừ thuế TNCN và thuế nhà thầu đối với Công ty TNHH Kobelco Copper Alloy Việt Nam, ngày 11/3 2024 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hàng hóa nhập khẩu nào phải tái xuất mới được hoàn thuế?

Hàng hóa nhập khẩu nào phải tái xuất mới được hoàn thuế?

Khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP cho thấy có 5 trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu.
Kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH Ken Logistics thực hiện việc kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu.
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế với hàng tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế với hàng tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH Seojin Auto thực hiện chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.
Chính sách xuất trả phế liệu cho doanh nghiệp gia công

Chính sách xuất trả phế liệu cho doanh nghiệp gia công

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Hải quan Shinhan Việt Nam liên quan đến chính sách đối với mặt hàng phế liệu xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có trả lời và hướng dẫn cụ thể.
Giải đáp cho cá nhân phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

Giải đáp cho cá nhân phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

Những trường hợp nào phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2023 với cơ quan thuế? Thời gian, địa điểm cá nhân thực hiện quyết toán thuế phải nộp hồ sơ là thời gian nào? Hồ sơ giấy tờ các cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân là những giấy tờ gì? Ông Nguyễn Bá Long - Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, đã có những giải đáp cụ thể xung quanh vấn đề này.
Thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn về quy định về thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất chuyển mục đích sử dụng đối với hàng hóa là nông sản.
Xem thêm
Phiên bản di động