Thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn tài sản công, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhiều giải pháp. Nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nhận thức và thực tiễn thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công đã có nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, từ khi có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC), công tác quản lý, sử dụng TSC đã được các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện.

Đặc biệt, nhận thức và thực tiễn thực hiện có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng.

Quản lý chặt chẽ tài sản công giúp phòng chống tham nhũng, lãng phí
Quản lý chặt chẽ tài sản công giúp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ảnh minh họa

Các cơ chế, chính sách trong quản lý, sử dụng TSC đã tạo ra cơ chế phân công, phân cấp quản lý, sử dụng TSC phù hợp trình độ phát triển kinh tế xã hội, tính chất quản lý, sử dụng TSC, năng lực quản lý của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng TSC tiếp tục được hoàn thiện. Pháp luật về quản lý, sử dụng TSC đã xác lập rõ đối tượng được giao quản lý, sử dụng đối với mỗi loại TSC gắn với quyền và nghĩa vụ của tập thể và cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản. Cơ quan quản lý đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC đồng bộ gắn với trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn định mức trong toàn bộ quá trình quản lý TSC; nâng cao tính công khai trong quản lý, sử dụng TSC; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để từng bước nắm chắc, nắm đầy đủ hiện trạng và tình hình biến động của TSC…

Với những thuận lợi đó, công tác quản lý, sử dụng TSC năm 2023 đã đạt được một số kết quả khả quan. Đơn cử như trong năm 2023, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 379 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Ngoài ra, qua tổng hợp số liệu báo cáo của các bộ, ngành, hội đặc thù và các địa phương, tổng số cơ sở nhà, đất (bao gồm cả nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước trên 50%) thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định là 268.274 cơ sở.

Để triển khai Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành vào tháng 9/2023, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị xác định và công bố công khai tiêu chuẩn định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, ban hành tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, khả năng ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí được phép sử dụng; xử lý, thanh lý xe ô tô dôi dư theo đúng các quy định.

Về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, theo thẩm quyền, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; trả lời vướng mắc, hướng dẫn xử lý tài sản kết cấu hạ tầng theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, các tổng công ty và các địa phương...

Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công

Quản lý chặt chẽ tài sản công giúp phòng chống tham nhũng, lãng phí
Ảnh minh họa

Cũng theo ông Nguyễn Tân Thịnh, mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên đánh giá một cách tổng quát, công tác quản lý TSC vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Đó là, hệ thống pháp luật điều chỉnh về quản lý, sử dụng TSC, đặc biệt là việc khai thác các TSC chuyên ngành còn chưa được ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Cơ chế phân cấp quản lý TSC còn bất cập, dồn nhiều lên cơ quan cấp trên. Việc sắp xếp lại nhà, đất, xe ô tô còn chậm cả ở khâu phê duyệt và tổ chức thực hiện. Vi phạm trong quản lý, mua sắm, xử lý TSC còn diễn ra. Việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cho đối tượng quản lý còn chậm, ảnh hưởng tới công tác quản lý, khai thác tài sản. Việc chấp hành chế độ báo cáo, cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu còn chưa nghiêm.

Do đó, ông Thịnh cho biết, trong năm 2024, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ký ban hành các nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TSC, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng TSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật cho các cơ quan quản lý, các đối tượng chịu sự tác động của chính sách, đặc biệt là các văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách làm cơ sở hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng TSC, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng và khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng và tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý, theo Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa), để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, TSC của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng thời hạn, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng TSC, kê khai, đăng nhập và chuẩn hóa dữ liệu về TSC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSC.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng TSC; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý TSC tại Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý TSC, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng TSC...

An Nhi

Tin cùng chuyên mục

Quý I/2024, ngành Hải quan thu ngân sách hơn 88 nghìn tỷ đồng

Quý I/2024, ngành Hải quan thu ngân sách hơn 88 nghìn tỷ đồng

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, quý I/2024, số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 88.354 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán được giao, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
Nghệ An: Thu ngân sách nhà nước quý I/2024 đạt trên 5.900 tỷ đồng

Nghệ An: Thu ngân sách nhà nước quý I/2024 đạt trên 5.900 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa cho biết, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1/2024 ước thực hiện 5.904 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán, bằng 134,3% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Mở rộng trao thưởng “hóa đơn may mắn”

Hà Nội: Mở rộng trao thưởng “hóa đơn may mắn”

Để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, định hướng các giải pháp tốt hơn trong hoạt động kinh doanh và chấp hành các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, Cục Thuế TP . Hà Nội xác định, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được các giải pháp chủ động của cơ quan thuế.
Ưu tiên sử dụng kinh phí để chăm lo cho người yếu thế, trẻ em nghèo

Ưu tiên sử dụng kinh phí để chăm lo cho người yếu thế, trẻ em nghèo

Theo Bộ Tài chính, trong dự toán năm 2024 và định hướng các năm tiếp theo, ngân sách nhà nước tiếp tục ưu tiên tăng chi chăm lo cho người yếu thế, trẻ em nghèo trong xã hội.
Quý I/2024, phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.483 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan

Quý I/2024, phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.483 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan

Quý I/2024, cơ quan Hải quan đã bắt giữ và xử lý 3.483 vụ việc vi phạm, tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 5.816,4 tỷ đồng.

Tin khác

15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã thực hiện việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng

15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã thực hiện việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, dự kiến sang tuần tới sẽ hoàn tất 100% cửa hàng thực hiện xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở Công thương cũng như các sở, ban ngành địa phương tiếp tục giám sát hoạt động các cây xăng trong việc xuất hoá đơn bán lẻ.
3 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát, thanh toán 232.989 tỷ đồng vốn chi thường xuyên

3 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát, thanh toán 232.989 tỷ đồng vốn chi thường xuyên

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến đến hết tháng 3/2024, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 232.989 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 18,4% dự toán chi thường xuyên năm 2024 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).
Tín dụng đang có sự cải thiện dần theo tháng

Tín dụng đang có sự cải thiện dần theo tháng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tín dụng đã tăng trưởng dương trở lại tính đến cuối tháng 3/2024, như vậy tín dụng đang có sự cải thiện dần theo tháng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho hay, đến ngày 29/02/2024, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Như vậy tín dụng tháng 2 giảm chậm hơn so với tháng 1 (giảm -0,6%).
Nhiều chính sách tài chính ban hành trong tháng 3/2024

Nhiều chính sách tài chính ban hành trong tháng 3/2024

Trong tháng 3/2024, nhiều quy định mới được Bộ Tài chính ban hành.
Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024. Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả THTK, CLP, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
Kho bạc Nhà nước: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước vừa có Công văn số 1660/KBNN-KSC yêu cầu toàn hệ thống thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Hà Tĩnh hoàn thành xuất hóa đơn xăng dầu theo từng lần bán

Hà Tĩnh hoàn thành xuất hóa đơn xăng dầu theo từng lần bán

Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp, tính đến ngày 28/3/2024, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 80 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, với 227 cửa hàng, 829 cột bơm thực hiện xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng (đạt 100%).
Đồng Nai: Giám sát và đánh giá đầu tư 145 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Đồng Nai: Giám sát và đánh giá đầu tư 145 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công theo kế hoạch năm 2024, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành, triển khai kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công đối với 145 dự án trên địa bàn.
Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Để người nộp thuế biết và nắm được các quy định về khai và nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn cụ thể về trường hợp phải quyết toán và không phải quyết toán; giảm trừ gia cảnh… để người nộp thuế biết và thực hiện.
Cục Thuế Thừa Thiên Huế triển khai “Chương trình hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023”

Cục Thuế Thừa Thiên Huế triển khai “Chương trình hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023”

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện quyết toán thuế thuận lợi, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã triển khai “Chương trình hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023” từ ngày 15/3/2024 đến ngày 15/5/2024 và “Tuần lễ vàng lắng nghe người nộp thuế” từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024. Trong tuần lễ vàng, cục thuế đã tiếp nhận và giải đáp hơn 300 câu hỏi của người nộp thuế.
Xem thêm
Phiên bản di động