Thống nhất giữ lại tiếp tục sử dụng 3 cơ sở nhà, đất của cơ quan, đơn vị của Đảng
Thống nhất giữ lại tiếp tục sử dụng 3 cơ sở nhà, đất của cơ quan, đơn vị của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ- CP (NĐ 167) và Nghị định số 67/2021/NĐ- CP (NĐ 67) của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và các công văn, ý kiến của Văn phòng Trung ương Đảng, UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất của cơ quan, đơn vị của Đảng ở trung ương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ Tài chính thống nhất với phương án giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 3 cơ sở nhà, đất của cơ quan, đơn vị của Đảng ở trung ương đang quản lý, sử dụng theo quy hoạch của địa phương gồm:

Cơ sở nhà, đất số 349 Lê Thanh Nghị (khu dân cư Khuê Trung- Đô Xu- Hòa Cường), phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu với diện tích đất 522,4m2, diện tích xây dựng 315m2, diện tích sàn sử dụng 2.205m2 do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đang quản lý, sử dụng.

Cơ sở nhà đất số 1 Quang Trung, phường Thạch Thang (nay là phường Hải Châu 1), quận Hải Châu, diện tích đất 722,5m2, diện tích xây dựng 308m2, diện tích sàn sử dụng 2.578m2 do Cục Quản trị T26 đang quản lý, sử dụng.

Cơ sở nhà, đất số 26 Trần Phú, phường Thạch Thang (nay là phường Hải Châu 1), quận Hải Châu, diện tích đất 1.122m2, diện tích xây dựng 437m2, diện tích sàn sử dụng 4.114m2 do Cục Quản trị T26 đang quản lý, sử dụng.

Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng ban hành quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 3 cơ sở nhà, đất nêu trên theo thẩm quyền. Chỉ đạo đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhà, đất thực hiện đầy đủ quy định tại NĐ 167 và NĐ 67 của Chính phủ.

Đối với cơ sở nhà, đất số 8 Bạch Đằng và số 2A Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu 1, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng rà soát lại cơ sở nhà, đất này theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời chỉ đạo đơn vị sử dụng đất liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng để xem xét, điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định./.